Waar kunnen wij u mee helpen? How can we help you?
Search
Contact
Werkgever hoeft bonussen niet uit te keren tijdens corona

Werkgever hoeft bonussen niet uit te keren tijdens corona

Gepubliceerd: 20-nov-2023 08:00

Werkgever hoeft bonussen niet uit te keren tijdens corona 

Vaak is er discussie over wat onder vaste arbeidsvoorwaarden valt of wat onder de “discretie van de werkgever” kan worden geschaard. In de zaak die we hieronder bespreken, gaat het om het toekennen van een bonus. Mag een werkgever een bonus niet uitkeren in coronatijd vanwege slechte resultaten of is dit een verworven recht dat niet zomaar eenzijdig mag worden gewijzigd?  

Discretionaire bevoegdheid  

In dit geding staat de volgende handboek-bepaling van werkgever centraal: 

“Indien na invoering van deze regeling buitengewone- of onvoorziene omstandigheden naar de mening van de Groepsdirectie en de Raad van Commissarissen daartoe aanleiding geven, behoudt deze zich het recht voor deze regeling aan de omstandigheden aan te passen.” 

De bepaling geeft een discretionaire bevoegdheid voor de werkgever. Werkgever is van oordeel dat die discretionaire bevoegdheid inhoudt dat zij in dit specifieke geval, tijdens corona (in 2020), de werknemers van de bonussen mocht onthouden. Dit besluit is evenwel niet schriftelijk vastgelegd. 

Corona 

De coronaproblematiek heeft er namelijk bij werkgever toe geleid dat diverse projecten van werkgever stil zijn komen te liggen. De omzet daalde terwijl de kosten stegen. In het kader van bezuinigingen heeft werkgever in die tijd onder andere trainingsbudgetten en verplichte opleidingen bevroren om het hoofd boven water te houden. Hierdoor heeft werkgever, ook met behulp van de NOW-regeling alsnog een positief resultaat kunnen boeken over 2020. Naast de bezuinigingen besluit werkgever verder om de werknemers geen bonussen toe te kennen over het jaar 2020. Werknemers zijn het hier niet mee eens en stappen naar de rechter.  

In eerste aanleg oordeelt de kantonrechter allereerst dat voor een eenmalige aanpassing van de bonusregeling niet de instemming van de Ondernemingsraad is vereist.  

Ook het hof oordeelt dat er geen sprake hoeft te zijn van een formele besluitvorming, maar dat duidelijk moet zijn dat de Groepsdirectie en de Raad van Commissarissen gezamenlijk een mening moeten hebben. Dat is in dezer casus genoegzaam duidelijk geworden zodat het besluit geldig genomen is.  

Daarnaast is vast komen te staan dat werkgever zonder de NOW-regeling fors verlies zou hebben geleden. In dat verband was het logisch dat werkgever meer gewicht hing aan de continuïteit van de onderneming en het behoud van banen in plaats van de uitkering van de bonussen. Het belang van de werknemers om wel bonussen uitgekeerd te krijgen moest daarom wijken.  

NOVO’s tip  

Het is zoals uit deze casus mag blijken van belang om goed opgenomen te hebben hoe een uitkering dient te worden beschouwd en of er al dan niet sprake is van een discretionaire bevoegdheid en zo ja, binnen welke kaders die gelden. Een goed gedocumenteerd eenzijidg wijzigingsbeding, of het herhaaldelijk laten terugkomen van de discretionaire bevoegdheid heeft er in dit geval voor gezorgd dat werkgever hier in het gelijk gesteld werd. Wilt u meer weten over bonussen? Neem dan contact op met NOVO Advocatuur en Mediation te Breda, Specialist in Arbeidsrecht via  info@novo-advocatuur.nl of 076-2056040.     

Disclaimer

De blogs en publicaties op deze website bevatten informatie van algemene informatieve aard. Afhankelijk van de feitelijke omstandigheden van een specifiek geval kan de informatie op bepaalde gevallen niet, dan wel verminderd van toepassing zijn. De informatie in de blogs/publicaties is niet bedoeld als, en dient niet te worden beschouwd als, juridisch advies van welke aard dan ook. NOVO Advocatuur en Mediation is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen. Juridisch advies is altijd maatwerk. Wint u dus in een voorkomend geval altijd deskundig juridisch advies in.

Neem contact met ons op

Nieuwsbrief

Wekelijks worden de actualiteiten binnen het arbeidsrecht besproken. De belangrijkste of noemenswaardige uitspraken en artikelen passeren hier de revue.
Uiteraard mag u ook zelf ideeën aandragen. Wellicht ziet u het antwoord daarop hier op de site volgende week terug!
Wilt u niets missen? Meld u zich dan hieronder aan voor de maandelijkse nieuwsbrief!